Новини
24.05.2021
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ІСПИТИ ВИХОВАНЦІВ ГУРТКІВ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО НАПРЯМКУ Завершується 2020-2021 навчальний рік, не зважаючи на обмежування, пов’язані  із епідеміологічною ситуацією, вихованці ...
24.05.2021
Нагородження педагогів Херсонщини 06 травня 2021 року о 13.00, на базі комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради (директорка ...

Міністерство освіти і науки України
Комунальний заклад «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»Херсонської обласної ради

 


ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання вченої ради Комунального вищого навчального закладу «Академія неперервної освіти»Херсонської обласної ради
Від 24.03.2016 № 2
 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації

Від 14.06.2016 № 189

       

 

Навчальна програма з позашкільної освіти
еколого-натуралістичного напряму

«Дослідники заповідних стежок Херсонщини»

2 роки навчання

 

 

 

м. Херсон - 2016

Автори:
Палічева Галина Віталіївна – методист вищої категорії комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради;

Мудрак  Тетяна Олександрівна – завідувач методичним відділом комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради;

Валікова Олександра Віталіївна – методист комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.


Рецензенти:

Моїсеєв Сергій Олександрович - завідувач кафедри теорії і методики виховання комунального вищого навчального закладу «Херсонська Академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент;

Бойко Павло Михайлович – декан факультету рибного господарства та природокористування Херсонського державного аграрного університету, кандидат біологічних наук, доцент;

Коваленко Інна Володимирівна -  методист І категорії, керівник гуртків еколого-натуралістичного напряму Херсонського Центру дитячої та юнацької творчості.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Проблема збалансованого природокористування важлива для сучасної України. Погіршення екологічної ситуації викликає потребу в підвищенні обізнаності населення з питань екологічно-грамотної поведінки.
Одним з основних завдань позашкільної освіти є формування в учнів цілісної екологічної свідомості на основі засвоєння системи інтегрованих знань про природу. Це вимагає підвищення якості знань шляхом конкретизації теоретичних відомостей, якими перенасичуються учні у загальноосвітніх навчальних закладах, натуралістичними методами, що передбачають безпосередні контакти і взаємодією з об’єктами живої природи.
Актуальність програми обумовлена необхідністю формування в учнів любові до рідного краю через пізнання та дослідництво унікальних природних комплексів Херсонщини - степів біосферного заповідника «Асканія-Нова», берегів Дніпра, Інгульця, Нижьодніпровських плавнів, Олешківських пісків, приморських степів Сивашу, морських акваторій та степових ділянок Чорноморського біосферного заповідника, островів Джарилгач, Тендра, Бирючий та інш. 
Новизна навчальної програми полягає у формуванні розуміння  сучасного стану природи, її різнорівневе вивчення, яке можливе лише при безпосередньому спілкуванні з природними об’єктами та порівнянні їх з еталонними комплексами, що зберігаються на теренах заповідних територій.
Особливий  акцент  у змісті програми зроблено на індивідуальну дослідницьку роботу, організацію екскурсій, експедицій.
Навчальна програма  реалізується у гуртках еколого-натуралістичного напряму; спрямована на вихованців 11-15 років.
Мета – формування в учнів екологічної свідомості через поглиблене вивчення та організацію досліджень природи рідного краю.
Основні завдання програми:
- сформувати екологічні знання про природу рідного краю;
- навчити учнів розуміти взаємозв’язки природних об’єктів і явищ;
- надати знання про об’єкти природно-заповідного фонду Херсонщини;
- розвинути творчі здібності учнів;
- залучити учнівську молодь до науково-дослідної роботи, участі у різнорівневих екологічних проектах, конкурсах, акціях;
- сформувати екологічно-виважену поведінку та потребу в природоохоронній діяльності;
- виховувати любов та бережне ставлення до природи рідного краю;
- сприяти становленню відповідального громадянина, патріота свої  Батьківщини та України в цілому.
Програмою передбачається два роки навчання:
І-й рік навчання – основний рівень – 216  год. на рік, 6 годин на тиждень;
ІІ-й рік навчання – основний рівень – 216 год. на рік, 6 годин на тиждень.
У змісті програми першого року навчання розглядається фізико-географічна характеристика Херсонської області, загальне поняття про екосистему, даються основні характеристики типових екосистем Херсонщини.
Під час другого року навчання передбачено поглиблене вивчення  природно-заповідних об’єктів Херсонщини, розкриваються взаємозв’язки людини та біосфери, вивчаються основи охорони природи, формується усвідомлення необхідності дотримання природоохоронного законодавства.
Програмою передбачено теоретичні та практичні заняття, проектні форми роботи, еко-ігри, проведення екскурсій, експедицій, польових практик та індивідуальні заняття. Індивідуальна робота організується відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, що затверджене наказом Міністерств освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651 (із змінами, внесеними згідно  з наказом Міністерства освіти і науки України  № 1123 від 10.12.2008 р.). При створенні розділу 7 (І рік навчання) та розділу 5 (ІІ рік навчання)  «індивідуальна робота» використано елементи програми для позашкільної освіти, рекомендованої Міністерством освіти і науки України «Основи науково-дослідницької діяльності» (авторський колектив: О. О. Артем’єва, Г. А. Литвинчова, С. О. Лихота).
Матеріали експедицій, екскурсій, досліджень учні узагальнюють у формі звітів, науково-дослідницьких робіт, проектів та представляють на інтелектуальних конкурсах відповідно до вікової диференціації (для учнів                         11-13 років - «Вчимося заповідувати», «Юний дослідник», «Біощит», «Птах року», «Букет замість ялинки», «Вирости дерево», «В об’єктиві натураліста»; для учнів 14-15 років – конкурс-захист МАН, шкільна учнівська олімпіада з екології,  всеукраїнські конкурси «Дотик природи», «Юні зоологи-тваринника», «Конкурс винахідницьких та раціоналізаторських проектів» та інше).
Передбачається практична природоохоронна робота учнів: створення та забезпечення функціонування екологічних стежок, догляд за зеленими насадженнями, підгодівля птахів взимку, дослідницька робота у заповідниках, на навчально-дослідній земельній ділянці та теплиці.
Керівник гуртка може скорочувати або збільшувати кількість годи для вивчення тем, планувати роботу залежно від інтересів учнів, місцевих умов та сезонних змін у природі.
Результатом роботи гуртка має стати підвищення рівня екологічної свідомості вихованців, отримання учнями знань  про природу Херсонщини та її заповідні території,  набуття вмінь і навичок з основ науково-дослідницької роботи. Результати навчання за даною програмою будуть узагальнені при вирішенні завдань дослідницько-експериментальної роботи за темою «Екологізація дослідницької діяльності учнівської молоді у взаємодії позашкільного навчального закладу із об’єктами природно-заповідного фонду» затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 13.05.2014                 № 581.
Контроль за рівнем досягнень учнів здійснюється під час проведення практичних занять у формі звітів, проектів, екологічних ігор, вікторин, конкурсів тощо.

Основний рівень, перший рік навчання
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ Назва розділу Кількість годин
  теоретичні практичні усього
1 Вступ 2 2 4
2 Історія та фізико-географічна характеристика Херсонської області 4 8 12
3 Поняття про екосистеми, їх типи 8 12 20
4 Степи Херсонщини 10 20 30
5 Ліси Херсонщини 10 14 24
6 Водно-болотні угіддя Херсонщини:
плавні, річки, моря 22 32 54
7 Індивідуальна робота (дослідницька робота) 22 50 72
Разом 78 138 216

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступ (4 години)
Теоретична частина. Ознайомлення з планом роботи гуртка. Правила техніки безпеки під час роботи в лабораторії, теплиці. Правила поведінки у природі.
Практична частина. Екскурсія до куточку живої природи, теплиці, на навчально-дослідну земельну ділянку. 
Еко-ігри. «Мікропохід».
2. Історія та фізико-географічна характеристика Херсонської області (12 годин)
Теоретична частина. Відомості з історії Херсонщини. Географічне положення, територія і межі Херсонської області. Геологічна історія і геологічна будова. Рельєф. Клімат. Ґрунти. Геохронологія.
Практична частина. Екскурсії до Херсонського гідрометеорологічного технікуму, Херсонської гідробіологічної станції Національної академії наук України. Фенологічні спостереження. Практична робота «Дослідження складу та властивостей ґрунту». Робота з контурною картою Херсонської області. Екологічні ігри:  «Метеобюро», «Географічні назви», «Вода-грунт».
3. Поняття про екосистеми, їх типи (20 годин)
Теоретична частина. Поняття про екосистему. Типи екосистем. Основні складові екосистеми. Наземні екосистеми. Водні екосистеми. Штучні екосистеми. Ланцюги живлення. Правило екологічної піраміди.
Практична частина. Проектування та створення палюдаріуму, флораріуму, акваріуму. Вирішення типових задач на використання правила екологічної піраміди.
Еко-ігри.  «Екосистеми», «Зайці та ресурси», «Павутиння життя».
Екскурсії. Вивчення зв’язків в екосистемах околиць міста.
4. Степи Херсонщини (30 годин)
Теоретична частина. Поняття про степ. Типи степів. Історія вивчення Херсонських степів.
Типчаково-ковилові степи. Асканійский степ – частина південного типчаково-ковилового степу. Зональна рослинність. Рослини – едифікатори степу. Степове різнотрав’я. Ендемічні рослини степу. Ефемери та ефемероїди. Синантропні рослини. Степові кущики. Сезонні зміни. Фауна степу: комахи, плазуни, амфібії, птахи, ссавці.
Пустельні полиново-злакові степи. Характерна рослинність. Поняття про ксерофітні рослини. Представники фауни пустельних степів. Урочище Потіївка.
Псамофітні (пісчані) степи. Арени Нижньодніпровських пісків: Кінбурнська коса, Іванівська, Виноградівська та Каховська арени. Роль лишайників та грибів у біоценозах степу.
Практична частина. Оформлення гербарію. Визначення живих рослин та гербарних зразків за допомогою визначників. Складання флористичних списків. Гербаризація рослин. Класифікація степових рослин за екологічними ознаками. Складання схеми-карти степів Херсонщини. Вирощування та вигонка первоцвітів на навчально-дослідній земельній ділянці та теплиці.
Екскурсії. До Херсонського краєзнавчого музею. Фіто-, фауністичні описи околиць міста.
Еко-ігри. «Неприродна тропа», «Книга жалоб природи», «Ендеміки та релікти». Природоохоронна робота: «Збережи первоцвіти».
Експедиції. До степової зони Херсонщини (Чорноморського біосферного заповідника, національного природного парку «Олешківські піски»).
5. Ліси Херсонщини (24 години)
Теоретична частина. Поняття про ліс, його характеристика.  Історичні відомості про лісові масиви Херсонщини – Гіллеї, її сучасні залишки. Унікальні штучні ліси Херсонщини, історія їх створення. Лісокористування. Знатні лісоводи Херсонщини. Видовий склад Херсонських лісів. Аборигенні та інтродуковані рослини. Рослини символи України. Фауна Херсонських лісів. Лісозахисні смуги. Парки, сквери, зелені насадження у населених пунктах.
Практична частина. Збирання насіння дерев та кущів. Оформлення колекцій. Визначення дерев та кущів у безлистому стані. Визначення віку дерев. Як рятувати старі дерева? Основні правила обрізки дерев. Дослідження умов вирощування дерев та кущів з насіння та методом живцювання.
Екскурсії. До ботанічного саду Херсонського державного університету, дендропарку Херсонського аграрного університету.
Еко-ігри. «Зелений менеджер».
Участь у обласних акціях «Букет замість ялинки», «Вирости власне дерево», «Допоможемо зимуючим птахам»: виготовлення годівниць, підгодівля птахів, спостереження за зимуючими птахами, заготівля кормів, виготовлення колекцій кормів.
6. Водно-болотні угіддя Херсонщини: плавні, річки, моря (54 години)
Теоретична частина. Поняття про плавні. Нижньодніпровські плавні. Лісова, чагарникова та лучна рослинність плавнів. Болотна та водна рослинність плавнів. Фауністичний комплекс плавнів. Особливості користування.
Поняття про річку. Річки Херсонщини. Екологічні особливості басейну Дніпра у Херсонській області. Фізико-географічна характеристика річок області. Основні фактори забруднення річок. Тваринний світ річок: прісноводні риби та мешканці прибережних смуг. Малі річки Херсонщини та їх проблеми. Річкова мережа.
Унікальні риси Чорного моря. Морські біотопи. Флора і фауна Чорного моря. Планктон. Ланцюги живлення. Тендрівська та Ягорлицька затоки – угіддя міжнародного значення для зимівлі та гніздування птахів. Острів Джарилгач. Загальна характеристика Азовського моря. Морські біотопи.  Сиваш – система мілководних заток. Флора і фауна Азовського моря. Екологічні проблеми берегової зони та акваторій Чорного та Азовського морів.
Практична частина. Вивчення пристосувань рослин до умов існування у плавневих екосистемах. Вивчення бентосних організмів річок. Складання ланцюгів живлення у водних екосистемах. Визначення безхребетних тварин Чорного моря за допомогою визначників. Визначення якості води за допомогою тест-об’єктів.
Визначення хребетних тварин за допомогою визначників. Визначення солоності морської води.
Вивчення пристосувань рослин до життя у водному середовищі. Спостереження за птахами. Виготовлення карток: «Китоподібні  Чорного моря», «Околоводні птахи», «Річні та морські риби».
Еко-ігри. «Знавці видів риб», «Зіпсований телефон про птахів Чорного моря», «Музей птахів», «Пазл з назв птахів».
Екскурсії. До Херсонської гідробіологічної станції Академії наук України, до річок Вірьовчиної та Кошової.
7. Індивідуальна робота (дослідницька робота) (72 години)
Теоретична частина. Наука. Наукове пізнання. Наукова обґрунтованість. Наукове  дослідження як форма існування і розвитку науки. Особливості учнівської науково-дослідницької діяльності. Типи учнівських робіт (реферативні, описові, пошукові, експериментальні тощо). 
Етапи проведення наукових досліджень. Відомості про загальну схему наукового дослідження. Постановка проблеми.
Роль гіпотези у науково-дослідницькій роботі. Гіпотеза як форма творчого мислення. Від гіпотези до теорії. Критерії перевірки гіпотез.
Методи дослідження. Спостереження й експеримент. Специфіка їх проведення.
Основні методи теоретичного рівня пізнання. Загальнологічні  методи наукового пізнання - індукція, дедукція, аналіз, синтез. Метод порівняння.
Визначення змісту дослідницької роботи. Організація дослідження. Визначення критеріїв відбору об’єктів дослідження.
Наукова інформація. Загальні  принципи  роботи з навчальною та науковою  літературою. Правила, мета і способи читання. Робота зі змістом,  анотацією,  передмовою  і післямовою.
Правила ведення наукових записів. Види роботи з текстом: план, конспект, тези, анотація, реферат. Вимоги до оформлення  посилань у тексті. Науковий етикет і плагіат. Як уникнути плагіату під час роботи з літературою.
Практична частина. Вибір теми дослідження. Висунення різноманітних  гіпотез. Вибір методу дослідження залежно від специфіки обраної теми. Розробка схеми наукового дослідження. Складання схеми – плану власного дослідження. Щоденник спостережень. Правила ведення наукових записів. Робота з літературними джерелами. Правила роботи в бібліотеці. Робота з каталогами. Комп’ютерні каталоги бібліотек. Розробка плану читання наукової літератури за обраною темою дослідження. Формування огляду джерел за тематикою роботи учня. Оформлення списку джерел. Складання термінологічного словника власного дослідження. Написання учнівських дослідницьких робіт.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:
- представників рослинного і тваринного світу різних природних комплексів своєї місцевості;
- типи взаємозв’язків живої та неживої природи, природи і людини;
- правила поведінки в природі;
- правила техніки безпеки під час проведення екскурсій, експедицій.

Вихованці мають вміти:
- спостерігати за біологічними об’єктами;
- володіти основними методами наукових досліджень;
- користуватись визначниками;
- проводити досліди з вивчення різноманітності рослинного і тваринного світу;
- розпізнавати рослин і тварин різних таксономічних груп у природі;
- визначати риси пристосування організмів до певних умов навколишнього середовища;
- прогнозувати наслідки впливу людини на природне середовище;

Вихованці мають набути досвіду:
- раціонального природокористування;
- проведення спостережень в природі;
- аналізувати і порівнювати чинники, що досліджуються;
- просвітницької діяльності з охорони довкілля;
- роботи з літературними джерелами, написання дослідницьких робіт.
- участі у учнівських інтелектуальних змаганнях;
- робити доповідь по результатам власних досліджень;
- участь в практичній природоохоронній роботі.


Основний рівень, другий рік навчання
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ Назва розділу Кількість годин
  теоретичні практичні усього
1. Вступ 2 4 6
2. Людина та біосфера 10 6 16
3. Охорона природи 10 10 20
4.
Природно-заповідні території Херсонщини
4.1. Території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення:
4.1.1. Біосферні заповідники; 20 24 44
4.1.2. Національні природі парки; 14 18 32
4.1.3. Заказники, дендрологічний парк 4 4 8
4.2. Території та об’єкти природно-заповідного фонду місцевого значення 8 10 18
5. Індивідуальна робота (дослідницька робота) 22 50 72
Разом: 90 126 216

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (6 годин)
Теоретична частина. Ознайомлення з планом роботи гуртка. Правила техніки безпеки під час роботи на навчально-дослідній земельній ділянці, теплиці, під час екскурсій, експедицій. Екологічні проблеми Херсонщини.
Практична частина. Екскурсія до музею природи Херсонського державного університету.
Еко-ігри. «Тропа знань».
2. Людина та біосфера (16 годин)
Теоретична частина. Біосфера. Склад і межі біосфери. Вчення про біосферу Володимира Івановича Вернадського. Вплив людини на біосферу. Колообіг речовин в природі.  Роль живих організмів у перетворенні біосфери. Ноосфера.
Практична частина. Дослідження ступеня забруднення повітря. Біоіндикація. Ліхеноіндикація. Визначення стану забруднення поверхневих вод. Утворення крохмалю у листках при освітленні. Вивчення фізіологічних процесів рослин. Складання схеми кругообігу: води, СО2, О2.
3. Охорона природи (20 годин)
Теоретична частина. Міжнародні закони та закони України щодо охорони природи. Вплив діяльності людини на природу. Раціональне споживання ресурсів в побуті. Природоохоронна діяльність.  Червона книга.
Практична частина. Виготовлення знаків, що демонструють правила поведінки в природі. Фенологічні спостереження за первоцвітами. Робота на навчально-дослідній земельній ділянці та у теплиці.
Еко-ігри. «Стоп пластик! Майструємо з відходів». Екологічний проект «Батарейка». Вправа «Життєві ситуації».
Екскурсії. До очисних споруд Херсонського міського водоканалу; до околиць міста з метою виявлення фактів порушень природних біотопів.
4. Природно-заповідні території Херсонщини
4.1. Території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення:
4.1.1. Біосферні заповідники (44 години);
Теоретична частина. Типи природно-заповідних територій, їх класифікація. Природно –заповідні території Херсонщини. 
Біосферний заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф. Е. Файльц- Фейна. Загальна характеристика та історія біосферного заповідника «Асканія-Нова». Характеристика природного степового ядра, як еталону типчаково-ковилового степу. Рукотворний дендропарк – штучний оазис для деревних переселенців. Тваринний світ «Асканія-Нова». Методи утримання тварин у біосферному заповіднику: вільний, напіввільний методи утримання, утримання у вольєрах. Різноманітність птахів «Асканія-Нова»; орнітопарк, інкубатор. Різноманітність копитних заповідника. Тварини, що зберіг заповідник.
Чорноморський біосферний заповідник. Загальна характеристика та історія заповідника. Різноманіття природних комплексів (ділянки заповідника). Особливість екосистем заповідника. Характеристика морського узбережжя. Акваторії заповідника. Фауна заповідника, мешканці моря, тварини суходолу. Роль Чорноморського біосферного заповідника у збереженні птахів. Міграційні коридори. Флора заповідника, рослини моря, рослини суходолу. Гриби та лишайники. Наукова діяльність вчених Чорноморського біосферного заповідника. 
Практична частина: Складання карти-схеми природно – заповідних територій Херсонщини. Обладнання для вивчення природи (лабораторне обладнання, збільшувальні та вимірювальні прилади); освоєння методів польових досліджень з використанням експедиційного обладнання. Визначення ознак пристосування  рослин степу до посушливих умов.  Робота з атласами та визначниками  тварин  та птахів.
Вивчення будови морських водоростей. Пристосування рослин до солених ґрунтів. Морфологічна будова Берези дніпровської - ендеміка Північного Причорномор’я. Спостереження за комахами. Особливості будови комах, що виникли в результаті пристосувань до умов оточуючого середовища. Вивчення грибів Чорноморського біосферного заповідника, виготовлення їх муляжів. Виготовлення тварин в техніці оригамі. Ведення «Альбому натураліста».
Підготовка презентацій про біосферні заповідники Херсонщини та їх біорізноманіття.
Еко-ігри: «Природа і вчинок», «Малі дії - значні наслідки», «Небезпека, що загрожує безхребетним Чорного моря»,  «Пазл із назв тварин» «Музей птахів», «Риба «на стільцях»
Екскурсії: До музею Чорноморського біосферного заповідника. Проведення експедицій в рамках польового практикуму.
4.1.2. Національні природі парки (32 години);
Теоретична частина. Національний природний парк «Олешківськи піски» - загальна характеристика. Історія утворення піщаних масивів на Херсонщині. Заліснення пісків Херсонщини. Історія створення національного природного парку. Природні умови: геологія, клімат, ґрунти. Особливості  флори, пристосування рослин до псамофітного степу. Фауна парку, характерні ознаки та особливості поведінки тварин піщаних масивів.
Національний природний парк «Джарилгацький»: природно-кліматична характеристика. Історія острова «Джарилгацький». Природа парку, особливості рослинного і тваринного світу.
«Азово-Сиваський» національний природний парк. Історичні відомості. Біорізноманіття. Острів «Бирючий».
Національний природний парк «Нижньодніпровський» - призначення, межі, історія створення.
Практична частина. Складання списків видового складу рослин та тварин національних природних парків Херсонщини. Визначення видового складу та оформлення колекцій черепашок молюсків. Створення екологічної стежки. Створення рекламної продукції про НПП Херсонської області. Оформлення екологічного проекту: зелений туризм на територіях НПП Херсонщини.
Еко-ігри. «Сліди в пустелі», «Правила виживання в пісках». 
Екскурсії. До Херсонського краєзнавчого музею. Вивчення особливостей плавнів Дніпра на прикладі малого Потьомкінського острову. Проведення експедицій в рамках польового практикуму.
4.1.3. Заказники, дендрологічний парк (6 години)
Теоретична частина. Огляд заказників загальнодержавного значення Херсонщини: ландшафтні, лісові, ботанічний, орнітологічний. Дендрологічний парк «Асканія-Нова», видовий склад рослин парку.
Практична частина. Створення презентації про дендрологічний парк «Асканія-Нова».
4.2. Території та об’єкти природно-заповідного фонду місцевого значення (18 годин).
Теоретична частина. Ландшафтні, ботанічні, загально-зоологічні, орнітологічний заказники. Пам’ятки природи: ботанічні, зоологічні, гідрологічні, геологічні, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, заповідні урочища.
Практична частина. Облік пам’яток природи в межах м. Херсона. Створення презентації: «Заповідні території Херсонщини», «Унікальні куточки Херсонської області», оформлення проекту: «Визначення естетичної цінності природного об’єкту».
Еко-ігри.  «Місце де я почуваюсь щасливим», «Моє відчуття природи»
Екскурсії. вивчення пам’яток природи в межах міста, до Ботанічного саду Херсонського державного університету, парку Херсонського обласного ліцею, дендропарку Херсонського державного аграрного університету.
5. Індивідуальна робота (дослідницька робота) (72 години)
Теоретична частина. Наукове дослідження, його мета і специфіка. Постановка проблеми при виборі мети дослідження. Поняття про мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження. Формулювання гіпотези. Емпіричні і теоретичні методи пізнання. Науковий закон як ключовий елемент теорії. Основні засади роботи з науковою інформацією. Правила цитування та оформлення посилань. Особливості дослідження в межах об’єктів природно-заповідного фонду. Підготовка і вибір об’єктів для спостереження. Зберігання і систематизація зразків. Оформлення колекцій. Польові та камеральні дослідження. Робота з картами, картування. Робота з фотоматеріалами. Вимоги до оформлення фотоматеріалів. Ведення журналів польових досліджень. Моніторинг. Форми оформлення результатів дослідження. Написання і оформлення науково-дослідницької роботи. Вимоги до змісту та оформленню роботи. Загальні правила оформлення тексту. Структура логічного доведення. Аргументація. Правила ведення наукової дискусії. Структура наукової доповіді. Поради промовцеві.
Представлення і захист науково-дослідницької роботи.
Практична частина. Підготовка рефератів за темою дослідження. Розробка початкового плану дослідницької роботи. Планування експерименту і спостереження. Огляд літературних джерел за темою дослідження. Аналіз джерел та їх порівняння. Проведення досліджень за індивідуальною темою. Складання таблиць, графіків та діаграм за результатами досліджень. Оформлення тез доповіді. Написання та виправлення чернетки науково-дослідницької роботи. Оформлення тексту науково-дослідницької роботи. Написання вступу: формулювання мети, завдань, об’єкту та предмету дослідження. Оформлення висновків. Складання й оформлення презентацій.  Підготовка постера з власної теми дослідження. Написання наукових статей.
Підсумкова дитяча конференції за результатами індивідуальної дослідницької роботи.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:
- типи та особливості територій та об’єктів  природно-заповідного фонду Херсонської області;
- представників рослинного і тваринного світу різних природно-заповідних об’єктів Херсонщини;
- представників рослин і тварин рідного краю, що занесені до Червоної книги України;
- типи взаємозв’язків живої та неживої природи, природи і людини;
- основні закони України про охорону природи;
- правила техніки безпеки під час проведення екскурсій, експедицій.

Вихованці мають вміти:
- проводити дослідження біологічних об’єктів;
- володіти основними методами наукових досліджень;
- користуватися визначниками;
- аналізувати результати дослідів і робити висновки;
- користуватися обладнанням і приладами для польових досліджень;
- створювати презентації за результатами досліджень;
- проводити просвітницьку та природоохоронну роботу.

Вихованці мають набути досвіду:
- проведення моніторингових досліджень;
- роботи з літературними джерелами, написання науково-дослідницьких робіт, рефератів.
- розроблення екологічних та дослідницьких проектів;
- виступів на учнівських науково-практичних конференціях;
- дистанційної комунікації засобами мережі «Інтернет»;
- участі в практичній природоохоронній роботі;
- невиснажливого використання природних ресурсів;
- оформлення екологічних проектів.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ
Відповідно до «Типових переліків навчально-наочних посібників та технічних засобів навчання для позашкільних навчальних закладів систем Міністерства освіти і науки України»:
- гербарії: «Культурні рослини України», «Дикорослі рослини»;
- модель «Глобус Землі»;
- карти настінні: «Україна. Природні зони», «Україна. Рослинний світ», «Україна. Тваринний світ», «Україна. Грунти», «Україна. Природні води», «Фізико-географічна карта Херсонської області», «Адміністративна карта Херсонської області», тощо;
- таблиці: «Охорона природних ресурсів», «Біосфера та її межі», «Основні форми рельєфу Землі», «Основні загальні типи ґрунтів земної кулі», «Основні групи рослин», «Птахи водно-болотних угідь», «Птахи саду», «Птахи хижі», «Природні зони», «Техніка безпеки (протипожежна, на воді, з електроприладами та ін.)», «Плодово-ягідні культури», «Овочеві культури», «Олійні культури», «Отруйні та їстівні гриби», «культурні і дикорослі квіткові рослини», «Основні групи рослин»;
- портрети вчених-біологів;
- колекції: «Гірських порід і мінералів», «Грунт та його склад», «Сухих плодів», «Дерев та кущів», «Корисних копалин», «Шкідників лісу», «Представників ряду комах», «Представників рослинного світу»;
- муляжі: «Гриби», «Плоди та коренеплоди»;
- прилади та пристосування: мікроскоп біологічний, лупа ручна, прилад для вимірювання прозорості води, термометр водяний, прилад для вимірювання рН, набір для визначення родючості ґрунтів, термометр-щуп тощо;
- експедиційне спорядження: сачок ентомологічний, сачок водяний, намет, рюкзак, бінокль, папка гербарна, сітка-прес гербарна тощо.

ЛІТЕРАТУРА
Перелік рекомендованої  літератури  для  керівників творчих  учнівських  об’єднань

1. Ардомадская Т.Б. Черноморский государственный биосферный заповедник / Т.Б. Ардаматская, Л.М. Зелинская. – Киев: Наук. Думка. – 1987. – 64 с.
2. Артем’єва О.О. Програми з позашкільної  освіти. Основи науково-дослідницької  діяльності / О. О. Артем’єва,  Г. А. Литвинчова, С. О. Лихота. – К., 2013. – 40 с.
3. Багер М.Й Методологія екологічної освіти. – Чернівці: Крайова освіта, 2000. – 320 с.
4. Білявський Г.О. Основи екології. Підручник / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков [3-є вид.]. - К. «Либідь» 2006. – 408 с. 
5. Бойко М.Ф. Растительный мир Херсонской области: Науч.- попул.очерк / М.Ф. Бойко, Н.В. Москов, В.И. Тихонов. – Симферополь: Таврия, 1987. – 144 с.
6. Борейко В.Є. Екологічна естетика: методичний посібник для вчителів / В.Є. Борейко, Н.А. Путовіт. – К. : Логос, 2012. – 72 с.
7. Борейко В.Е. Краткий курс екологической этики / БорейкоВ.Е. – К.: Киевский  эколого-культурный центр, 2004. – 72 с. – (Охрана дикой природы; вып. 40)
8. Вербицький В.В. Екологія в закладах освіти [навчально-методичний посібник] / В.В. Вербицький. – Київ, «НЕНЦ», 2013. – 291 с.
9. Вербицький В.В. Методичні основи розвитку практичного розуму школяра / В.В. Вербицький. – К.: СМП «АВЕРЕС», 2007. – 124 с.
10. Вербицький В.В. Технологізація навчально-виховного процесу сучасного позашкільного еколого-натуралістичного закладу [методичний посібник] / В.В. Вербицький. – К.: «АВЕРС», 2010. – 112 с.
11. Доброчаєва Д.Н., Определитель высших растений Украины : [довідник] / Доброчаєва Д.Н., Котов М.И., Прокудін Ю.Н.  – К.  1987. – 62 с.
12. Дослідницька робота школярів з біології: Навчально - методичний посібник / за заг. ред. к.б.н. С.М. Панченко, Л.В. Тихенко. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 368 с.
13. Зотова О.В. Організація і зміст еколого-натуралістичної роботи з учнями і юннатами на шкільних навчально-дослідних земельних ділянках [навчально-методичний посібник] / Зотова О.В. – Хмельницьк, поділля, 2000. – 227 с.
14. Каталог раритетного біорізноманіття заповідників і національних природних парків України Фітогенетичний фонд, ікогенетичний фонд, фітоценотичний фонд. / Під наук. Ред.. д.б.н. С.Ю. Поповича. –Київ : Фітосоціологічний центр. – 2002. – 276 с.
15. Коломійчук В.П.  Важливі ботанічні території Приазов’я / Коломійчук В.П., Онищенко В.А., Перегрим М.М. за ред.. Т.Л. Андрієнко. – Київ : Альтерпрес, 2012. - 116 с.
16. Комплексний підхід у формуванні екологічної свідомості та залученні до науково-дослідницької діяльності обдарованої молоді Черкащини засобами позашкільної освіти: збірник матеріалів Всеукраїнського семінару-практикуму Кол. авт. – Черкаси : 2012 – 108 с.
17. Кучеревський В.В. конспект флори Правобережного степового Придніпров’я / В.В. Кучеревський. – Д.: Проспект, 2004. – 292 с.
18. Методика проведення науково-дослідницької роботи із старшокласниками (еколого-натуралістичний напрям) [збірка / за заг. ред.. д-ра пед. наук В.В. Вербіцького]. – К. : НЕНЦ, 2013. – 149с.
19. Нога Г.С. Опыты  и наблюдения над растениями [Пособие для учителей] / Г.С. Нога. – М.: «Просвещение», 1976. – 176 с.
20. Определитель насекомых европейской части СССР. Учеб. пособие для студентов биол. специальностей пед. ин-тов. - М. : «Просвещение», 1976. – 304 с.
21. Пустовіт Г.П. Дослідницька робота учнів з екології в позашкільних установах і школах. [методичний посібник] / Г.П.  Пустовіт. – Київ:, 1996. - 112с.
22. Пустовіт Н.А. Формування екологічно доцільної поведінки школярів: [наук.-метод. посібник] / Н.А. Пустовіт, О.О. Колонкова, О.Л. Пруцакова. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2004. – 140 с.
23. Пустовіт Н.А. Формування культури екологічної поведінки учнів основної школи : [методичний посібник] / Н.А. Пустовіт,  О.О. Колонкова, О.Л. Пруцакова. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 156 с.
24. Пустовіт Н.А. Школа екологічного вчинку: [методичний посібник] /  Н.А. Пустовіт,  О.О. Колонкова, О.Л. Пруцакова. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 36 с.
25. Путівник щодо цінностей природоохоронних територій Причорномор’я «Заповідними стежками Причорномор’я» / Державна служба заповідної справи. – Херсон  – 2009. – 49 с.
26. Саньковська І.М. Екологічний календар: метод.посіб. для вчителів та класних керівників / І.М. Санковська. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 28 с.
27. Червона книга України. Рослинний світ / За ред.. академіка НАН України Ю.Р. Шеляг-Сосонка. – К. : «Українська енциклопедія»  1996. – 608с.
28. Червона книга України. Твариний світ / За ред. члена-кореспондента НАН України М.М. Щербака. – К. : «Українська енциклопедія», 1994. – 464с.
29. Штаковський А.В. Школьний экологический мониторинг и оздоровление водних объектов / А.В. Штаковский. – Минск, 2003 – 244 с.

Перелік  рекомендованої  літератури  для  дітей

1. Анісімова С.В. Екологія. Навчальна книга для учнів загальноосвітньої школи (серія «Екологія і здоров’я) / С.В. Анісімова, О.В. Рибалова, О.В. Поддашкін. - К.: Грамота, 2001. - 135 c.
2. Бойко М.Ф. Екологія Херсонщини [Навчальний посібник] / М.Ф. Бойко, С.Г. Чорний. – Херсон: 2001. – 135 с.
3. Доброчаєва Д.Н., Определитель высших растений Украины : [довідник] / Доброчаєва Д.Н., Котов М.И., Прокудін Ю.Н.  – К.  1987. – 62 с.
4. Залуми С.Г. Животный мир Херсонской области, ее природа и заповедники / С.Г Залуми., В.М. Издебский., С.М. Семенов. – Херсон: Айлант, 2003. – 112 с.
5. Литвиненко О.І. Пристосування організмів до умов степової природної зони. Робочий зошит – путівник екологічної експедиції юннатів. / Литвиненко О.І., Палічева Г.В., Гавриленко В.С. та інш. – Херсон, 2011. – 102 с.
6. Лиховид О.М. Джарилгач / О.М. Лиховид. – Скадовск. – 2006. – 100с.
7. Мотузний В.О. Біологія: Навч. посіб. / Мотузний В.О. За ред. О.В. Костильова. – К.: Вища шк.., 2007. – 751 с.: іл.
8. Оленковський М.П. Цього ви не знаєте! Розкриті й нерозкриті таємниці Історії та природи Південної України / М.П. Оленковський. – Херсон. 1997. – 80 с.
9. Природа Херсонської області. Фізико-географічний нарис / Відп. ред.. М.Ф. Бойко. – Київ : Фітосоціоцентр, 1998. – 120 с.
10. Пустовіт Н.А. Екологічні задачі, ігри та вікторини: [Навч. посібник]. / Пустовіт Н.А., Плечова З.Н.  – К. : Наук. Думка, 1995. – 72с.
11. Пустовіт Н.А. Школа екологічного вчинку: [навчальний посібник] /  Н.А. Пустовіт,  О.О. Колонкова, О.Л. Пруцакова. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 116 с.
12. Слепченко Л.А. Первоцветы в дендропарке «Аскания - Нова» / Л.А. Слепченко, З.А Петренко. – Аскания–Нова : Биосферний заповедник «Аскания-Нова», 2009. – 32 с.
13. Творческие задания по экологии / Региональный центр экологического просвещения «ЭкоДонбасс», Детская экологическая Ассоциация «Зелена Країна». – Горловка. – 2012. – 95 с.
14. Тола Х. Атлас екології / Х. Тола, Е. Инфьеста. [Пер. с исп. В.И. Шовкун]. Харьков : «Ранок», 2005. – 96 с.
15. Уроки охорони довкілля: навч. Посібник для дітей від 11 років / Громадська спілка «Зелений центр МЕТІНВЕСТ». – Маріуполь : ПрАТ «Приазовський робочий», 2015. – 180с.
16. Фесенко Г.В. Птахи фауни України: польовий визначник / Г.В Фесенко., А.А. Бокотей. – К., 2002. – 416с.
17. Цукватова Є.О. Природознавство. 5 - 6 класи: Наочний довідник. – К. : Веста, 2006. – 112с.
18. Червона книга України. Рослинний світ / За ред.. академіка НАН України Ю.Р. Шеляг-Сосонка. – К. : «Українська енциклопедія»  1996. – 608с.
19. Червона книга України. Твариний світ / За ред. члена-кориспондента НАН України М.М. Щербака. – К. : «Українська енциклопедія», 1994. – 464с.
20. Черняков Д.А. Очерк истории Чорноморського заповідника. / Д.А. Черняков. – Херсон: ОАО «ХГТ» - 2007. – с.64.
21. Чорноморський біосферний заповідник. Перлина Північного Причорномор’я: Науково-популярне видання / За ред.. Юрченко А.П. – Херсон; Наддніпряночка, 2013. – 148с.
22. Ярошенко О.Г. Природознавство: 6 кл.: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / О.Г. Ярошенко, Т.В. Коршевнюк, В.І. Баштовий.  – К. : Ґенеза, 2006. – 160 с.