Новини
13.03.2020
З лютого по березень 2020 року комунальним закладом «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради (директор Ельвіра Вітренко) проводився обласний ...
12.03.2020
10 березня 2020 року відбувся II (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім» колективів екологічної просвіти (агітбригад)  Херсонської області на базі ...
Головна > Обласний онлайн-семінар 2017 > Матеріали Білозерської райСЮН 2017

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ І СПОРТУ
БІЛОЗЕРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
БІЛОЗЕРСЬКА СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ
БІЛОЗЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 


ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТУ
НА ГУРТКАХ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО НАПРЯМУ

 

 

 


                                                                                                                 Підготувала:
                                                                             Рєзніченко Оксана Василівна,
                                                                             керівник гуртків Білозерської
                                                                             районної станції юних натуралістів

 

 

 

Білозерка 2017

      Зміст

Вступ…………………………………………………………………………………………………3
І. Використання інноваційних та інформаційних технологій в системі позашкільної освіти
1.1.Метод проектів та його основна мета……….…………………………………………4
1.2.Основні вимоги щодо використання методу проектів………………………………..6
ІІ. Використання методу проектів на гуртках еколого-натуралістичного напрям……………..9
Висновок………………………………………………………………………………………...….11
Література……………………………………………………………………………………….....12
Додатки……………………………………………………………………………………………..13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

В умовах швидких змін у суспільстві молода людина, яка здатна генерувати ідеї, мислити самостійно та нестандартно, використовувати здобуті знання й уміння у різних сферах, має більші можливості адаптуватись до нових соціальних умов. Отже, проблема розвитку творчої особистості набуває особливої актуальності в сучасних умовах. Позашкільна освіта має значні можливості у вирішенні такого завдання.
XXI століття називають епохою проектної діяльності. В освітньому просторі проектна діяльність забезпечує продуктивний зв’язок теорії і практики в процесі навчання; сприяє формуванню в учнів життєвих компетенцій. Проектна діяльність – це конструктивна і продуктивна діяльність особистості, спрямована на розв’язання життєво значущої проблеми, досягнення кінцевого результату в процесі цілепокладання, планування і здійснення проекту [5].  Проектна діяльність належить до унікальних способів людської практики, пов’язаної із передбаченням майбутнього, створення його ідеального образу, здійсненням та оцінкою наслідків реалізації задумів. З точки зору учня (вихованця), навчальний проект - це можливість щось виконати в групі чи самостійно, максимально використовуючи свої можливості. Це діяльність, яка дає змогу виявити себе, випробувати свої сили, докласти свої знання, принести реальну користь, публічно показавши результат. Виконання проекту - це діяльність, спрямована на розв’язання значущої проблеми, зазвичай сформульованої самим учнем (або учнями)[6]. Результат такої діяльності має практичний характер та важливе прикладне значення. З точки зору педагога, проектна діяльність - це освітня технологія, націлена на придбання учнями знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою, формування в них специфічних умінь та навичок завдяки системній організації проблемно-орієнтованого навчального пошуку, це засіб розвитку, навчання і виховання, що дозволяє розвивати і формувати в учнів специфічні вміння, а саме:
• планувати свою роботу, попередньо прораховуючи можливі результати;
• використовувати велику кількість джерел інформації, виокремлювати та засвоювати необхідні знання з інформаційного поля;
• самостійно збирати, систематизувати і накопичувати матеріал;
• проводити дослідження (аналіз, синтез, висування гіпотези, деталізація та узагальнення);
• співставляти факти, аргументувати свою думку;
• приймати рішення;
• установлювати соціальні контакти (розподіляти обов'язки, взаємодіяти один з одним);
• створювати "кінцевий продукт" - матеріальний носій проектної діяльності (доповідь, реферат, фільм, журнал, сценарій);
• презентувати створене перед аудиторією;
• оцінювати себе та інших (здійснювати самоаналіз успішності та результативності вирішення проблеми проекту).
Метод проектів є однією з педагогічних технологій, яка відображає реалізацію особистісно зорієнтованого підходу в освіті (саме педагогічною технологією, хоча у назві технології використовується слово "метод") і сприяє формуванню уміння адаптуватися до швидкозмінних умов життя людини постіндустріального суспільства [3].
Означена технологія використовується для побудови процесу навчання, спрямованого на активізацію діяльності учнів відповідно до їх інтересів для здобуття певних знань, відчутного теоретичного чи практичного результату. Тому при реалізації методу проектів необхідно використовувати власну зацікавленість учнів у знаннях і показувати, де отримані знання можна застосовувати у реальному житті.
Об'єкт дослідження — метод проеку в позашкільному навчанні.
Предмет дослідження– розвиток творчої активності  в умовах позашкільної освіти засобом проектної діяльності

І. Використання інноваційних технологій в системі позашкільної освіти

З усього різноманіття педагогічних технологій гуманістичної спрямованості особливої уваги заслуговують ті, що можуть досить органічно і легко бути інтегровані у традиційне навчання, тому що розвиток освіти має йти еволюційним шляхом і кожне нововведення повинне бути ретельно підготовлене і передбачає, перш за все, його усвідомлення й освоєння вчителями та керівниками гуртків.
Досить ефективною у роботі з вихованцями позашкільних закладів повинна стати проектна технологія (технологія організації проектної діяльності) або метод проектів.
Останнім часом проектна технологія широко впроваджується в закладах освіти різних країн світу й слугує засобом ефективного навчання, виховання та розвитку особистості [7]. У зв’язку з реформуванням національної шкільної освіти на сучасному етапі почалося відродження й упровадження методу проектів в українській педагогіці. Теоретичне обґрунтування проектної технології здійснили відомі науковці В. Зверєва, А. Моісеєв, М. Поташник, В. Лазарєв, Г. Селевко, І. Сисоєва та ін. Результати проведеного аналізу наукового фонду й освітньо-виховної практики показали, що технологія проектної діяльності переважно розробляється на рівні впровадження в навчальному, рідше у виховному процесі сучасної школи[8].
    На мою думку застосування проектної технології у навчальному процесі позашкілля сприяє подоланню окремих недоліків класно-урочної системи навчання, забезпеченню побудови навчального процесу на основі діяльнісного й особистісного підходів, формуванню позитивної мотивації учнів, активізації їхньої пізнавальної діяльності (Додаток 2).


1.1. Метод проектів та його основна мета

XXI століття називають епохою проектної діяльності. В освітньому просторі проектна діяльність забезпечує продуктивний зв’язок теорії і практики в процесі навчання; сприяє формуванню в учнів життєвих компетенцій. Проектна діяльність – це конструктивна і продуктивна діяльність особистості, спрямована на розв’язання життєво значущої проблеми, досягнення кінцевого результату в процесі цілепокладання, планування і здійснення проекту.  Проектна діяльність належить до унікальних способів людської практики, пов’язаної із передбаченням майбутнього, створення його ідеального образу, здійсненням та оцінкою наслідків реалізації задумів.
З точки зору учня (вихованця), навчальний проект - це можливість щось виконати в групі чи самостійно, максимально використовуючи свої можливості. Це діяльність, яка дає змогу виявити себе, випробувати свої сили, докласти свої знання, принести реальну користь, публічно показавши результат. Виконання проекту - це діяльність, спрямована на розв’язання значущої проблеми, зазвичай сформульованої самим учнем (або учнями).
Результат такої діяльності має практичний характер та важливе прикладне значення.
З точки зору педагога, проектна діяльність - це освітня технологія, націлена на придбання учнями знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою, формування в них специфічних умінь та навичок завдяки системній організації проблемно-орієнтованого навчального пошуку, це засіб розвитку, навчання і виховання, що дозволяє розвивати і формувати в учнів специфічні вміння, а саме:
• планувати свою роботу, попередньо прораховуючи можливі результати;
• використовувати велику кількість джерел інформації, виокремлювати та засвоювати необхідні знання з інформаційного поля;
• самостійно збирати, систематизувати і накопичувати матеріал;
• проводити дослідження (аналіз, синтез, висування гіпотези, деталізація та узагальнення);
• співставляти факти, аргументувати свою думку;
• приймати рішення;
• установлювати соціальні контакти (розподіляти обов'язки, взаємодіяти один з одним);
• створювати "кінцевий продукт" - матеріальний носій проектної діяльності (доповідь, реферат, фільм, журнал, сценарій, макет, та ін.);
• презентувати створене перед аудиторією;
• оцінювати себе та інших (здійснювати самоаналіз успішності та результативності вирішення проблеми проекту).
У науковій педагогічній літературі існує ціла низка обов’язкових вимог до сучасного визначення проекту, а саме:
• наявність освітньої проблеми, складність і актуальність якої відповідає навчальним запитам і життєвим потребам учнів (вихованців);
• дослідницький характер пошуку шляхів вирішення проблеми;
• структурування діяльності відповідно до класичних етапів проектування;
• моделювання умов для виявлення учнями навчальної проблеми;
• самодіяльний характер творчої діяльності учнів;
• практичне або теоретичне значення результату діяльності і готовність до впровадження;
• педагогічна цінність діяльності (які нові знання та навички здобули учні в процесі здійснення проекту.
В основу технології проектної діяльності дітей покладено комплексне дослідження, вивчення учнями певних проблем, тем, явищ, подій; реалізація задуму, плану протягом певного проміжку часу через поєднання різних видів діяльності дітей (навчально-пізнавальної, трудової, художньо-естетичної, спортивно-оздоровчої, ігрової тощо).

Мета використання проектної технології має комплексний характер і передбачає:
• змістовну організацію творчої діяльності дітей, у процесі якої вихованець стає суб’єктом виховного процесу;
• формування в учнів практичних навичок організації власної діяльності, планування часу і виконання завдань за графіком;
• виховання відповідальності, здатності до самоорганізації, самодисципліни;
• розвиток умінь і навичок творчого пошуку, створення, презентації і захисту власних знахідок і думок;
• розширення світогляду, поглиблення впливу різних напрямків виховання
здійснення інтелектуального розвитку, розвиток ініціативи, творчості, активності, самодіяльності.
   Організація педагогічного проекту передбачає такі важливі етапи:
- підготовка (визначення мети, виду, тривалості проекту тощо);
- планування (визначення основних кроків у досягненні поставленої мети, визначення джерел, засобів збору, методів інформації, форми та засобів презентації результатів тощо);
- виконання проекту (проведення конкретної справи або ряду практичних кроків до поставленої мети, збір і аналіз інформації, оформлення результатів тощо);
- презентація проекту ( проведення форми виховання: усного жур-налу, “живої газети”, свята тощо) (Додаток 1);
- підведення підсумків виконання проекту та визначення завдань для нових проектів.
Мета педагогічної технології "Метод проектів" полягає у стимулюванні інтересу учнів до визначеної проблеми, оволодіння необхідними знаннями і навичками, а також організації проектної діяльності щодо вирішення проблеми, для практичного застосування отриманих результатів. В основу методу проектів покладена ідея, що відображає сутність поняття "проект", його прагматичну спрямованість на результат, який отримано при вирішенні тієї чи іншої практично чи теоретично значущої проблеми. Головним є те,  що цей результат можна побачити, осмислити, застосувати в реальній практичній діяльності. Щоби досягти такого результату, необхідно навчити дітей самостійно мислити, знаходити і вирішувати проблеми, використовуючи для цього знання з різних галузей, прогнозувати результати і можливі наслідки різних варіантів розв'язання проблеми, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки. Вирішення проблеми при цьому набуває характеру проектної діяльності.
          Успіх застосування методу проектів залежить від того, наскільки учні захочуть самостійно чи спільними зусиллями вирішувати проблему, застосовувати необхідні знання, отримувати реальний і відчутний результат [10].
Метод проектів дозволяє розвивати пізнавальні інтереси учнів, уміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, критично мислити. Він завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів (індивідуальну, парну, групову) протягом визначеного часу. Вирішення проблеми методом проектів передбачає, з одного боку, використання сукупності різноманітних засобів навчання, а з іншого, необхідність інтегрування знань і умінь з різних сфер науки, техніки, культури тощо. Результати виконаних проектів мають бути відчутними: теоретична проблема вимагає конкретного її вирішення, практична - конкретного результату, готового для впровадження. Тому метод проектів сприяє створенню соціально значущих ситуацій, а згідно з концепцією Л. Виготського, психологічний розвиток дитини визначається соціальною ситуацією, тобто її статусом у суспільстві, системою взаємовідносин із дорослими і ровесниками. При цьому соціальна ситуація розвитку не створюється ззовні, а складається в процесі живого спілкування між дитиною та її оточенням.
Метод проектів містить у собі сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних, творчих за самою своєю сутністю підходів, сприяє творчому розвитку учнів, використанню ними певних навчально-пізнавальних прийомів, які в результаті самостійних дій дозволяють вирішувати ту чи іншу проблему. Крім того, метод проектів передбачає обов'язкову презентацію результатів.


1.2. Основні рекомендації щодо використання методу проектів

Вибір тематики проектів може бути різним. В одних випадках керівник гуртка визначає тематику з урахуванням навчальної програми гуртка, в інших, тематика пропонується самими учнями і цілком відповідає їхнім інтересам: пізнавальним, творчим, прикладним. Слід прагнути до того, щоб теми проектів відображали необхідність вирішення конкретних практичних задач, актуальних для повсякденного життя, що потребують від учнів знань з різних предметів, творчого мислення, дослідницьких навичок[11].
На основі аналізу психолого-педагогічної літератури пропонують таку типологію проектів:
1. За характером домінуючої діяльності:
- дослідницький проект, який включає обгрунтування актуальності обраної теми; визначення мети, завдань дослідження, гіпотези з наступною її перевіркою, аналіз отриманих результатів; використання таких дослідницьких методів, як лабораторний експеримент, моделювання, соціологічне опитування та інші.
- інформаційний проект, спрямований на збирання інформації про певний об’єкт, явище з метою аналізу, узагальнення і представлення її широкій аудиторії. Результатом такого проекту може бути публікація в ЗМІ, зокрема в Інтернеті;
- творчий проект, який передбачає максимально вільний і нетрадиційний підхід до оформлення результатів. Це можуть бути альманахи, театральні виступи, витвори образотворчого або декоративно-вжиткового мистецтва, відеофільми;
- рольовий (ігровий) проект. У ньому проектанти беруть на себе ролі літературних або історичних персонажів. Результат проекту залишається відкритим до самого закінчення;
- практично орієнтований проект, націлений на соціальні інтереси самих учасників проекту або зовнішнього замовника. Результат заздалегідь визначений і може бути використаний у житті гуртка, позашкільного закладу, міста, держави. Результатом може бути наочний посібник для навчального кабінету, будинки для птахів та ін.
2. За предметно-змістовими ознаками:
- монопроект у рамках однієї теми гуртка;
- між гуртковий (на суміжжі різних напрямків знань).
3. За кількістю учасників (індивідуальний, парний, груповий, колективний, масовий).
4. За тривалістю в часі:
- міні-проект (на 1-3 занятті);
- короткотерміновий (до 1 місяця);
- довгостроковий (семестр, навчальний рік).
Кінцевий результат проектної діяльності вихованців може бути представлений у вигляді:
Web-сайту;
 аналізу даних соціологічного опитування;
 бізнес-плану;
 відеофільму;
 відеокліпів;
 виставки-конкурсу;
 електронної газети;
 колекції;
 моделі;
 макету;
 пакету рекомендацій;
 рекламного проспекту;
 статті;
 сценарію;
 казки;
 колективної творчої роботи (витвору декоративно-прикладного мистецтва та ін.).
Реалізація методу проектів на практиці обов'язково веде до зміни позиції педагога. Із носія готових знань він перетворюється в організатора пізнавальної діяльності учнів. Змінюється також психологічний клімат у групі, тому що керівнику гуртка приходиться поєднувати репродуктивну навчальну діяльність вихованців з різноманітними видами самостійної діяльності: дослідницьку, пошукову, творчу.
  Окремо варто наголосити на важливості зовнішньої оцінки всіх проектів, оскільки тільки в такий спосіб може відслідковуватися їхня ефективність, недоліки, необхідність своєчасної корекції. Характер зовнішньої оцінки великою мірою залежить як від типу проекту, так і від його теми (змісту), умов проведення.
Вимоги до організації проектної діяльності в позаурочний час
1. Наявність значущої у дослідницькому, творчому плані проблеми (завдання), що потребує інтегрованих знань, до¬слідницького пошуку для її розв'язання (наприклад, дослідження екологічних проблем конкретного населеного пункту, різних регіонів країни; проблема впливу кислотних дощів на довкілля тощо)[9];
2. Практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів (наприклад, доповідь у відповідні служби про екологічний стан певного регіо¬ну, фактори, що впливають на цей стан, тенденції, що простежуються ).
3. Самостійна (індивідуальна, парна, гру¬пова) діяльність учнів;
4. Структурування змістової частини про¬екту (із зазначенням поетапних резуль¬татів);
5. Використання дослідницьких методів: визначення проблеми досліджуваних завдань, що випливають з неї, висуван¬ня гіпотези їх розв'язання, обговорен¬ня методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, підбиття підсумків, коригування, висновки.  Параметри зовнішньої оцінки проекту:
 значущість і актуальність висунутих проблем, адекватність тематики дослідження;
 коректність використання методів дослідження та обробки отриманих результатів
 активність кожного учасника проекту відповідно до його індивідуальних можливостей;
 колективний характер прийнятих рішень;
 характер піклування і взаємодопомоги між учасниками проекту;
 необхідна і достатня глибина занурення у проблему, використання знань з інших галузей;
 доказовість прийнятих рішень, уміння аргументувати свої висновки;
 естетика оформлення результатів проекту;
 уміння відповідати на запитання опонентів, лаконічність і доказовість відповідей кожного члена групи.
Вимоги до структурування проекту:
 починати завжди необхідно з вибору теми проекту, його типу, а також кількості учасників;
 педагогу необхідно продумати можливі варіанти проблем, доцільні для дослідження у межах визначеної тематики;
 проблеми висуваються вихованцями за участю керівника гуртка (запитання, ситуації, що сприяють визначенню проблеми);
 важливим моментом є розподіл задач по групах, обговорення можливих методів дослідження, пошуку інформації, творчих рішень;
 здійснюється самостійна робота учасників проекту щодо вирішення індивідуальних чи групових дослідницьких, творчих задач (на уроках, заняттях, наукових товариствах);
 необхідним етапом виконання проектів є їхній захист;
 завершується робота колективним обговоренням, експертизою, оголошенням результатів зовнішньої оцінки, формулюванням висновків.

 

 

 

 

 

 

 


ІІ. Використання методу проектів на гуртках еколого-натуралістичного напряму
Сьогодні позашкільна освіта як і загальноосвітня школа вимагає від нас, педагогів, творчого підходу до роботи з учнями. Мабуть тому метод проектів займає все більш чільне місце і в моїй педагогічній практиці.
  Я використовую метод проекту лише в тому разі де бачу його найбільш практичне використання, де дитина може всебічно себе показати, проявити всі свої таланти. Адже метод проектів дає можливість більш якісно формувати творчу особистість, пробуджує і розвиває в дитині талант, дає можливість дітям осмислено застосовувати свої знання, реалізує їх соціальні потреби, формує мотивацію до навчання. А ще перевага проектної діяльності у роботі гуртка полягає в тому, що готові роботи, проекти, експонати ми можемо представити для участі у різноманітних виставках та конкурсах, використати як методичний матеріал для роботи у гуртку[8].
На гуртку «Зелений патруль» вихованці мають ще можливість використати у своїй роботі і комп’ютерні технології, що домагає при пошуку інформації, естетичному оформленні та ін.    Метод проектів на заняттях гуртка — це комплексний процес, який формує в школярів загально-навчальні вміння, основи технологічної грамоти, культуру праці і спрямований на оволодіння ними способами перетворення матеріалів, енергії, інформації, технологіями їх обробки [11].
       Проектна технологія дозволяє активно розвивати в учнів основні види мислення, творчі здібності, прагнення самому створити, усвідомити себе творцем. У вихованців виробляється і закріплюється звичка до аналізу споживчих, економічних, екологічних і технологічних ситуацій, здатність оцінювати ідеї, виходячи з реальних потреб, матеріальних можливостей і вмінь, вибирати найбільш технологічний, економічний спосіб виготовлення об'єкта проектування, який відповідав би вимогам дизайну.
       Крім того, під час роботи над проектом у школярів розвивається пізнавальна й трудова активність, формуються вміння самостійно використовувати свої знання, плідно розвиваються комунікативні здібності, навички лідерів та здатність до спільної роботи в групі, створюються можливості для реалізації міжпредметних зв'язків.
Учні самі беруть участь у плануванні проекту: визначають його значення, мету, завдання та способи діяльності, засоби роботи, висувають гіпотезу (очікувані результати). Разом з учителем аналізують і оцінюють свою діяльність, з’ясовують, як по-іншому можна було б розв’язати проблему та як покращити отриманий результат. З точки зору учнів робота над проектом – це можливість виконати завдання в групі чи самостійно, використовуючи максимально свої можливості, випробувати сили і показати результат; це пошук джерел інформації, її засвоєння.
Робота над проектом  не повинна бути вимушеною, бо результат може бути негативним. В цьому віці діти потребують особливої мотивації. Тому їм потрібно пропонувати прості завдання, давати чіткі інструкції. Теми учнівських проектів дуже різноманітні. Вони можуть бути запропоновані керівником або ж самими учнями, а частіше за все тема проекту – колективний вибір педагога і вихованців.
Як правило, на заняттях нашого гуртка, проводиться робота над короткостроковими та довгостроковими проектами. Участь у проекті беруть учні 5-11 класів. Відповідно до того, яка тема запланована на гуртку або згідно плану виховних заходів позашкільного закладу ми можемо планувати проект.
Наприклад, згідно навчального плану роботи гуртка першого року навчання,  запланована тема: «Вивчення та охорона рослинного світу». Ознайомлюючи дітей із новою темою, повідомляю їм які практичні завдання вони будуть виконувати на протязі всього періоду. І пропоную своїм вихованцям взяти участь у проекті «Зелена кімната» (Додаток 3).
Крім вивчення і ознайомлення теми занять протягом всього періоду проекту я створюю умов для природовідповідного розвитку свідомості учня, перетворення його дитячого мислення у цілісну свідомість особистості; ознайомлюю учнів з національною культурою, піснями, віршами, легендами про квіти, виховую в учнів почуття гордості за свою Батьківщину, любові до пісні, продовжувати і примножувати традиції свого народу.
    Всі матеріали: фотографії, розповіді, статті, малюнки, зібрані учнями, будуть представлені на підсумковому етапі проекту. При цьому намагаюся бути особливо тактовною, делікатною, щоб не «нав’язати» учням інформацію, а спрямувати їх на самостійний пошук, наприклад: Чи все ви знаєте, щоб виконати даний проект? Яку інформацію вам треба отримати? З якими джерелами потрібно працювати?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Висновки
    Метод проектів знаходить все більше поширення у системі освіти різних країн світу. Причини цього  явища, як вважають дослідники, криються не тільки у сфері педагогіки, але й у сфері соціальній, а саме:
 необхідність не стільки передавати учням суму тих чи інших знань, скільки навчити їх здобувати знання самостійно, використовувати їх для вирішення нових пізнавальних і практичних задач;
 актуальність розвитку в учнів комунікативних навичок, умінь працювати в різноманітних групах, виконувати соціальні ролі (лідера, виконавця, посередника і т. ін.), долати конфліктні ситуації;
 необхідність широких людських контактів, точками зору на одну проблему, знайомства з різними культурами;
 значущість для діяльності людини умінь користуватися дослідницькими методами:
 збирати необхідну інформацію, аналізувати її з різних точок зору, висувати гіпотези, робити висновки.
Отже, однією з форм творчої діяльності дитини морже бути метод проектів. Якщо учень бере участь у розробці та реалізації різних проектів, він здобуває навички й уміння,
які істотно підвищують його адаптованість до сучасного життя.
            Час особистісно-орієнтованих технологій, а зокрема проектних технологій, прийшов, і вміння використовувати цей метод – це показник високої кваліфікації і прогресивної діяльності педагога, спрямованості на творчий розвиток учнів та учнівського самоврядування, і підготовку їх до дорослого життя в суспільстві.

 

 

 

 


Література

1. Леся Павлюк   Костопільської районної державної адміністрації
Районний методичний кабінет  Центр технічної творчості та комп’ютерних технологій
2.  Галицький О. Навчаємо і виховуємо / Проектна діяльність у школі / О. Галицький. – К. : Шк. світ, 2007. – С. 79- 86.
3. Енциклопедія освіти /Академія педагогічних наук України; головний редактор В.Г.Кремень.- К.: Юрінком Інтер, 2008 -1040с.
4. Єрмаков І.Г. Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати/ І. Єрмаков – К., - 2003.
5. Коваль Л.В. Сучасні навчальні технології в початковій школі : навчально-методичний посібник / Л.В. Коваль. – Донецьк : ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2006. – 227 с.
6. Лопушанська Г. Метод проектів у контексті сучасної освіти. // Директор школи,2010 - №18.
7. Нікітіна Ю., Онопрієнко О. Працюємо за проектом “Екологія” // Екологічне виховання в школі / упор І. Васильченко, О. Кондратюк. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2005. – С. 31-34.
8. Онопрієнко О.В. Управління проектною діяльністю молодших школярів / Навчання і виховання учнів 4 класу : методичний посібник для вчителів / упор. О.Я. Савченко. – К. : Видавництво “Початкова школа”, 2005. – С. 53-54.
9. Савенко Н.І., Ковганич Г.Г., Кириченко В.І., Єрмаков І.Г.: Прогностичні орієнтири інноваційного розвитку позашкільного закладу: практико зорієнтований посібник. – Х.: Видавництво «Точка», 2009 р.-256 с.
10. Освітні технології : навчально-методичний посібник / за ред. О.М. Пєхоти. – К. : АСК, 2002. – 255 с.
11.  Проекти в початковій школі : тематика та розробка занять / упоряд. О. Онопрієнко, О. Кондратюк. – К. : Шкільний світ, 2007. – 128 с.
12. Проектна діяльність у школі / упорядник М. Голубенко. – К. : Шкільний світ, 2007. – 128 с.
13. Тарасенко Г.С. Дивосвіт : технологія естетико-екологічного виховання/ Г.Тарасенко – К., 2000. – 208 с.


Інтернет-ресурси

Проблеми використання проектної технології у навчально-виховній роботі з молодшими школярами О.П. Демченко, кандидат педагогічних наук,доцент. http://vuzlib.com/content/view/204/84/

 

 

 


Додаток 1
Вимоги до змісту презентацій
• Кожен слайд має відображати одну думку.
• Текст має складатися з коротких слів та простих речень.
• Рядок має містити 6—8 слів.
• Всього на слайді має бути 6—8 рядків.
• Загальна кількість слів не повинна перевищувати 50.
• Дієслова мають бути в одній часовій формі.
• Заголовки мають привертати увагу аудиторії та узагальнювати основні положення слайду.
• У заголовках мають бути і великі, і малі літери.
• Слайди мають бути не надто яскравими – зайві прикраси лише створюють бар'єр на шляху ефективної передачі інформації.
• Кількість блоків інформації під час відображення статистичних даних на одному слайді має бути не більше чотирьох.
• Підписи до ілюстрації розміщуються під нею, а не над нею.
• Усі слайди презентації мають бути витримані в одному стилі.
Додаток 2
Рекомендації педагогам
• найважливішою умовою участі дітей у виконанні проекту є їх зацікавленість та високий ступінь інтересу;
• значну, майже вирішальну роль відіграє тематика самого проекту, яка повинна обиратися самими дітьми;
• свою роль, у проектній діяльності учні вирішують самостійно, без наполягання вчителя;
• кожен учасник проекту повинен чітко знати значущість, корисність та доціль¬ність виконаної роботи;
• об’єднання дітей у проектні групи та пла¬нове виконання завдань повинно проходити на добровільних засадах, без стороннього натиску дорослих тощо.
• Оформте проектну папку.
Проектна папка - один з обов'язкових виходів проекту, пропонованих на захисті проекту. Завдання папки на захисті - показати хід роботи проектної групи. Крім того, грамотно складена проектна папка дозволяє:
- Чітко організувати роботу кожного учасника проектної групи;
- Стати зручним колектором інформації і довідником протягом роботи над проектом;
- Об'єктивно оцінити хід роботи над завершеним проектом;
-Судити про особисті досягнення та зростанні кожного учасника проекту протягом його виконання;
- Заощадити час для пошуку інформації при проведенні надалі інших проектів, близьких по темі.
До складу проектної папки (Портфоліо проекту) входять:
1) Паспорт проекту
• Тема.
• Мета
• Актуальність
• Завдання
• Об’єкт проекту
• Предмет проекту
• Учасники
Прогнозований результат
2) плани виконання проекту і окремих його етапів; (в таких планах вказується індивідуальне завдання кожного учасника проектної групи на майбутній проміжок часу, завдання групи в цілому, форма виходу чергового етапу).
3) міжетапні звіти групи;
4) вся зібрана інформація по темі проекту, в тому числі необхідні ксерокопії, і роздруківки з Інтернету;
5) результати досліджень та аналізу;
6) записи всіх ідей, гіпотез і рішень;
7) звіти про наради групи, проведених дискусіях, «мозкових штурмах» і т.д.;
8) короткий опис усіх проблем, з якими доводиться стикатися проектантам, і способів їх подолання;
9) ескізи, креслення, начерки продукту;
10) матеріали до презентації (сценарії);
11) інші робочі матеріали і чернетки групи.
У наповненні папки беруть участь усі учасники групи. Записи повинні бути короткими, у формі невеликих начерків і анотацій
       

 

 

 

 

 

Додаток 3
Проектна робота учнів 5 класу
«ЗЕЛЕНА КІМНАТА»

 

 

 

 


Учасники проекту:
1. Єльцова Ольга
2. Штигер Валерія
3. Майорова Альбіна
4. Мальченко Максим
5. Кобальчинська Катерина
6. Лоринцева Анастасія
9. Самойленко Олександра
10.Сорочук Віктор
11. Любченко Євген
12. Олійник Олег
13. Король Яна
14. Корнієнко Володимир
15. Яськов Дмитро
16. Зарічна Вікторія

Мета.
Освітня:
• розширити  й  поглибити  знання  дітей  про  кімнатні  рослини,  як  цілісний 
• живий організм в навколишньому оточенні;
• вчити помічати красу і неповторність кімнатних рослин, їх різновиди;
• вчити дітей встановлювати логічні взаємозв’язки між кімнатними рослинами 
та оточенням;
• збагатити словник дітей назвами кімнатних;
• показати  значення  гарного  і  системного  догляду  за  рослинами  та  його 
особливості для кожної рослини;
• вчити впізнавати, розрізняти і називати квіти за зовнішнім виглядом;
• знати умови, які потрібні рослинам для росту;
• вчити визначати будову кімнатних рослин;
• формувати  правильну  артикуляцію,  вміння  дітей  помічати  порушення  в 
логіці подій, розвивати уміння доводити свою думку;
• познайомити  дітей  з  новим  способом  вирощування  рослин  –живцювання, 
• закріпити отриманні знання  в практичній діяльності;
• знайомити з знаряддями праці по догляду за кімнатними рослинами, учити 
• користуватися ними, вправляти в поступових трудових діях;
• вчити висаджувати вирощені рослини в ґрунт  за завданим ескізом. 
Розвивальна:
• розвивати   вміння   дітей   спостерігати  за   рослинами,   аналізувати,   робити 
• висновки із спостережень;
• розвивати мислення, пам`ять;
• розвивати мовний апарат, фонематичну  систему мовлення, слухову увагу;
• розвивати  власний  погляд    на  дану  проблему,  вміння  реалізовувати  власні 
• задуми в практичній діяльності;
• розвивати комунікативно - мовленнєву компетентність.
Соціалізуюча:
• застосовувати особистий досвід у роботі за проектом;
• створити умови для реалізації пізнавальної й соціальної активності дітей;
Виховна:
• виховувати інтерес двокімнатних рослин та бережливому ставленню до них;
• виховувати    стійку   звичку   турбуватися     про  рослини,    вдосконалювати 
• системність і поступовість своїх дій, радіти за результати своєї праці.
Завданням проекту є:
• створення колекційних кімнатних рослин, збагачення їх видового складу;
• приведення куточків живої природи до вимог Положення про куточок живої природи загальноосвітніх закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України в 09.08.2002 № 456;
• підготовка та реалізація проектів озеленення приміщень, території закладу.
Характеристика проекту:
• за домінуючою діяльністю: дослідницько – інформаційний;
• за тривалістю: середньої тривалості; 
• за кількістю учасників: колективний;
Спосіб вирішення проблеми: спостереження, робота з додатковою літературою, бесіда з батьками, власна творча робота.
План виконання проекту:
Обговорення у класі ідеї проекту.
Склад учасників проекту (групи учнів, батьки, вчитель).
Висловлення міркувань щодо форми представлення результату
Після того, як ми вирішили взяти участь у конкурсі-огляді „Галерея кімнатних рослин", намітили такий план роботи:
1. Ознайомлення з умовами конкурсу, вибір завдань та їх виконання.
2. Ознайомлення з кімнатними рослинами класу, вивчення їх наукових назв та географічного місця походження.
3. Паспортизація кімнатних рослин.
4. Кожній рослині – вишуканий та зручний вазон.
5. Догляд за кімнатними рослинами.
6. Вірші, загадки про кімнатні рослини.
7. Підготовка звіту.
Знайомившись з умовами конкурсу, вибрали завдання та приступили до їх виконання.
В цьому році ми почали навчатися в новій класній кімнаті яка нагадує справжній ботанічний сад. На хвилинку замислились, а що нам відомо про окремих представників квіткового братства нашого класу? Як учні 11 класу змогли створити в класі власний ботанічний сад?
Колишні одинадцятикласники почали збирати колекції рослин давно, 7 років тому. Але всі рослини з'юрмилися в повному безладді на підвіконнях. Невідомо, звідки вони і що кожній з них треба.
Переглянувши наукову літературу, ми лад принесли у наш сад. Насамперед видали всім рослинам паспорти, де вказали рід, вид, родину та схематично зобразили характеристику й умови догляду за рослиною.
Далі розподілили їх за рослинними зонами: рослини пустель, рослини вологих тропічних лісів і рослини сухих та вологих субтропіків.
На сонячному вікні, ближче до опалення, згрупували сукуленти й ксерофіти: кактуси, алое, агави та інші «пустельники». На темнішому, але теплому місці розмістили рослини вологих і темних тропічних та субтропічних лісів: бегонії, традесканції, цисуси, аспідістри. На світлих вікнах у прохолодній кімнаті поставили жителів субтропіків: пеларгонії, фуксії.
Куди поставити ту чи іншу рослину, вирішували в кожному класі учні разом з класним керівником, враховуючи все, що дізналися з наукової літератури про ці рослини, і всі можливості приміщення. Головне, що треба враховувати, розставляючи рослини, — світло. Щоб вони не росли кособокими, час від часу горщики повертаємо. 
Чимало квітів посадили нових. У кожної рослини, що росте на нашому вікні, своє, мало знайоме нам життя, своя історія, свої особливості.
Батьківщиною багатьох кімнатних рослин є ліси і болота Бразилії, Індії, Індонезії, пустині Америки і Африки. Привезені вони до нас 100, а деякі — і 300 років тому. Умови, в яких вони там ростуть, своєрідні: багато вологи, дуже тепло і в повітрі багато вуглекислого газу. Вони дуже нагадують кімнатні умови. Тому багато рослин легко прижилися у нас.
     Є в нас і давно відома і популярна в кімнатній культурі сансев'єра. Темні й світлі поперечні смуги на прямостоячому блискучому листку нагадують луску риби, чим і зумовлена ще одна її назва — «щучий хвіст». Цінуються пістряволисті форми із золотою та сріблястою облямівкою листка.
  Часто зустрічаються на наших вікнах мешканці сухих пустель і степів. Це, в першу чергу, кактуси. Існує близько 2 тисяч видів цих рослин. Вони мають якісь дивні незвичайні форми: і кульки — круглі і ребристі, і стовпчики, і сплюснуті м'ячики. Всі кактуси вкриті колючками різного кольору і розміру. Вони легко переносять сильну жару і нестачу вологи. А коли ці колючі кульки і стовпчики зацвітають, красивіших квітів не знайдеш!
     Великою любов'ю серед природолюбів користується алое. Це багаторічна рослина, яка у природних умовах росте в Африці і досягає висоти 150 см.
      Дбаючи про красу класного саду, ми добирали для рослин відповідні горщики. У більшості випадків використовувались куповані художньо оформлені череп'яні й фаянсові, пластикові вазони та горщики з отворами для доступу повітря. Останнім часом з'явилися напівгорщечки, котрі вішають на стіни.
І ось за допомогою батьків, учнів, учителів наш клас перетворилась на квітучу галерею, на справжню оранжерею.

 


ВІРШІ ТА ЗАГАДКИ ПРО КІМНАТНІ РОСЛИНИ
БАЛЬЗАМИН
Хрустит за окошком морозный денёк.
Стоит на окошке цветок-огонёк.
Малиновым цветом цветут лепестки,
Как будто и вправду зажглись огоньки.
Его поливаю, его берегу,
Его подарить никому не могу!
Уж очень он ярок, уж очень хорош,
Уж очень на мамину сказку похож!


АЛОЭ
Кто видел, как цветёт Алоэ?
Как из колючего листа,
Выходит что–то неземное?
Себя являет красота!
Изящной кисточкой на ножке,
Как перед публикой актёр.
Он сделал то, что невозможно,
Столетник, раз в сто лет расцвёл.*
Упругий лист залило солнце,
Цветёт и радует глаза.
Руками Мамы под оконцем,
Природа чудо принесла.

КАКТУС
Мамин кактус на окне
Не даёт покоя мне.
Я вокруг него кручусь,
Не беру- вдруг уколюсь.
Помню мамины слова:
"Он колючий. Брать нельзя! "
Но терпеть нет больше сил-
Палец в кактус угодил!
"Аааа"- издал я сильный рёв-
Не нашёл пока я слов.
Но теперь я точно знаю-
С кактусом я не играю!
КАКТУС
Кактус говорил прохожим:
На ежа, мол, я похожий -
Тоже круглый и колючий,
Просто очень невезучий.
Посмотрите, чем не ёжик?!
Ну и что, что я без ножек?
Ну зелёный, ну так что ж?
Может, я зеленый ёж!
В. Зеферино
КАКТУС
Кактус куксился всю ночь -
Распускал иголки.
Я хотел ему помочь,
Но он очень колкий.
Кактус ёжился, фырчал,
Словно двести бочек,
А наутро показал
Розовый цветочек.
О. Аленкина
РОЖДЕСТВЕННИК
Когда земля как будто умерла,
словно сусек почищена метелью,
рождественника яркая стрела –
второе солнце на зеленом стебле.

Ты думаешь, что я сошла с ума,
растенье называя человеком?
Не кактусы – а мертвые ацтеки
свисают с кадок. Каменно. Впотьмах.

И пестуя водой колючий мех
пустынных духов, карликов-уродцев,
я чувствую, что слышу песни тех,
кого с землей сровняли миротворцы.

Ты им свечей рождественской свети,
спроси у наших странных мексиканцев,
каким соцветьем будем мы цвести
и как с тобой мы будем называться,

посланники живые мертвых рас,
когда однажды истребят и нас. 
***

Сенткреазия, крассула, маранта
напоминают, наверное, нам
в тучах-тулупах морозного марта
вечное лето диковинных стран,

где никогда не бывали, не будем
(выжить бы в лапах косматой зимы!).
Но почему так упорно разводим
в кадках капризных посланников мы?

Не удивлюсь, если лавой зеленых
и на рассвете растрепанных кос
в венесуэльских бедняцких вазонах
вдруг зашумят ветви белых берез.

И как на мыльной слащавой картине
(крепко нуждою прижата к стене)
благость осенних полей Украины
венесуэлка увидит во сне.

Медленно-медленно, будто с опаской,
сквозь черноту тридевятых земель,
с ларчиком снега, похожа на сказку,
вырастет в комнате первая ель…


МОРОЗНИК
Вы это серьезно?
Довольно шутить!
Цветы на морозе
способны цвести?

В кристаллах белесых,
один в вышине
алеет морозник
на белом окне.

Метель, половинясь,
дробит все подряд.
На улице минус,
мороз-рафинад.

ЗАГАДКИ
Маленький кущик на вікні стоїть
Листя у нього пухнасте й запашне,
І квіти на вікні – неначе шапка у вогні.
(Пеларгонія)
Мокрий весь Івасик, а в кучерях – вогник.
(Бальзамін)
Ці зелені їжачки
Мають голочки колючі
На поличці стоять –
Квіти гарні мають.
(Кактус)
В баночці трава
В одному не права —
В тіни зеленіє,
А на сонці ледь жевріє.
(Аспідістра)
Він зелений, а не лука;
Носить сукню, а не дівча;
Він міцно висить, а не гачок,
На стіну заліз, а не павучок.
(Плющ)
Лист горбочком,
З ямочкою,
Колючки має,
А колоти не вміє;
Проте лікує нас
В любий день и час.
(Алое)
С гори на павутинці
Звисають павучки —
Зелененькі пучки.
(Камнеломка)
Плоский, довгий, а не брус;
Смугастий, та не гарбуз.
(Сансевьера)

Кімнатні рослини за гороскопом
Століттями люди збирали по крупицях знання і систематизували їх. У результаті ми маємо безліч народних прикмет, символів, знаків застерігатимуть і перевірених часом гороскопів. Гороскопам можна вірити, можна ставитися до них скептично, але ігнорувати їх навряд чи варто.
Квітковий гороскоп - один з найбільш ранніх збірок про самоусвідомленні людини в цьому житті - адже зірки далеко, а рослини - ось вони, зовсім поруч! Дерева, квіти і тави не могли не привернути увагу допитливих умів. Вивчалися не тільки цілющі властивості рослин, але і їх вплив на долю людини. На відміну від астрології, де все за нас вирішене зірками, кімнатні квіти за гороскопом дають можливість самостійно, якщо не обирати долю, то хоча б зробити спробу це зробити. Багато хто вірить, що, використовуючи силу квітки, можна захистити себе від неприємностей.
Овни можуть сміливо купувати азалії, аспарагус, всі види кактусів, сукулентів та пеларгонії.З цих квітів можна створити цікаву композицію, урізноманітнити її нейтральними кімнатними рослинами, і ви отримаєте справжній куточок живої природи у своїй квартирі. Гороскоп говорить, що Овнам небажано вирощувати кімнатні троянди і фіалки, але це не означає, що від них слід неодмінно відмовитися.
Тельцям прихильні папороті, плющі, примули, кімнатні троянди, амарілліси і гіппеаструми. З орхідеями можуть виникнути проблеми, але не всім же займатися розведенням екзотичних рослин!
Близнюки можуть присвятити свій вільний час декоратівноцветущім бегоній. Зараз таке розмаїття сортів цих воістину королівських рослин, що жалкувати про те, що сансевьера, амариліс і клівії - не ваші кімнатні квіти за гороскопом, ви будете навряд чи.
Раки - ось кому пощастило! Ракам покірні самі вибагливі, самі екзотичні і найкрасивіші рослини. Перераховувати їх немає сенсу. Просто купуйте те, що вам подобається, все буде рости і пахнути. Все, крім пеларгонії, - ця квітка, що прикрашає підвіконня майже в кожному будинку, чомусь не жалує тих, хто народився під знаком Раков.
Лев - це знак зодіаку, який вітає тих, хто під ним народився, цілою колекцією діжкові рослини. Пальми, філодендрон, фікуси і монстери - це ваші рослини, а великогабаритним квітам потрібно просторе житло. Можливо, кімнатні квіти за гороскопом допоможуть вам вирішити житлове питання? 
Діва - сузір'я жіночне, тому цілком зрозуміла любов цього знака до ліанах і ампельні рослини. При належному догляді ампельні можуть затьмарити своєю красою найдорожчі екземпляри пряморастущіх декоратівноліственних рослин. Спадаючі каскади, «живі» стінки і химерні переплетіння ліан та Ампеліо прикрасять будь-який будинок.
Ваги - представниці цього знака зодіаку можуть собі дозволити розведення квітучих кімнатних рослин, випестувати які є далеко не кожному квітникарів-любителів. Азалії, троянди, цикламени та пеларгонії будуть вас радувати своїм різнобарвним пишнотою, а от з бромелієві і кактусами ви можете зазнати фіаско.
Скорпіони - сукуленти і молочаї - це хороше доповнення до кімнатної колекції квітів, і вони чудово підходять вам як кімнатні квіти за гороскопом, але, погодьтеся, на самоті вони виглядають як-то нуднувато. Ви можете урізноманітнити композицію будь-якими рослинами, крім хризантем та кімнатних троянд.
Стрілець - пальми, фікуси, сансівіерія допоможуть прикрутити до вас увагу зірок і створять особливий, патріархальний затишок у вашому домі. Так і бачиться камін, шотландський плед і крісло-гойдалка.Хочете чогось посовременнее? Прикрасьте інтер'єр бамбуком - це рослина допомагає стрільцям у всіх сферах життя.
Козеріг - вам принесе удачу благородний лавр, юка, віялова пальма та Толстянка. Ці рослини досить невибагливі в будь-яких руках, але для козерогів вони - найкращі кімнатні квіти за гороскопом.
Водолій - драцени і Корделина - це для вас. Доповніть композицію кімнатним кленом і молочаї, і ви з легкістю вирішите будь-який, самий важкий життєвий питання.
Риби - пеларгонія, пальми, орхідеї та фікуси зарядять вас енергією і направлять її в потрібне русло. Постарайтеся підібрати герань різних відтінків, це різноманітить ваше життя і віджени нудьгу.
Якщо вас не привернуло ні одна з рослин, запропонованих гороскопом, це не привід відмовлятися від квітів. Купуйте та приймайте в подарунок фатсії і Шефлера, Кротоне і диффенбахії, доглядайте за ними, даруєте їм частинку вашого тепла, і вони дадуть відповідь вам тим же.

 

 

Магія квітів
Магія Гібіскусу
Гібіскус допомагає налагодити відносини в сім'ї. Ця рослина сприяє відновленню нормальних сімейних відносин і досягненню взаєморозуміння між батьками і дітьми. Сумісне сімейне чаювання поряд з квітучим гібіскусом здатне вирішити навіть затяжний конфлікт. Гібіскус згладжує гострі кути, нейтралізує негативні наслідки різких необдуманих слів. Проблема батьків і дітей, це, перш за все, неспівпадіння точок зору і поглядів на життя. Гібіскус відновлює взаєморозуміння і створює атмосферу доброзичливості. Якщо у вашій сім'ї існує брак терпіння і розуміння, допоможе гібіскус.

Магія Алоє
Алое забезпечує лікувальну дію навіть на відстані.
Не всі знають, що столітник здатний лікували лише своєю присутністю. Загальне зміцнення організму, посилення імунітету, зняття гострих болів, позбавлення від хронічних недуг - все це про алое. І ефект буде тим сильніше, чим менше пошкоджень має рослина. Якщо для приготування лікарських препаратів вам потрібне листя, краще мати в будинку два алое - один з них для «витратних матеріалів».
Столітник дуже корисно вирощувати в спальні, оскільки на відміну від більшості рослин він виділяє кисень в нічний час.

Магія Драцени
Драцена захищає від поганого впливу.
Стримана, акуратна рослина. Хороший помічник всім, кому не вистачає щирості у відносинах з близькими. Грунтовна і неспішна драцена сприяє умільцям, створюючи сприятливі умови для копіткої і посидючої роботи. Драцена оберігає своїх господарів від недбалості, розпущеності . Поряд з драценою розтяпи стають зібранішими і уважнішими. Крім того, рослина м'яко і ненав'язливо захищає емоційно нестійкої натури від поганого впливу. Рослину добре тримати в будинку, де діти вступають в перехідний вік.